DNR/Algemene voorwaarden

10-05-2012    DNR-2011 Voorwaarden (English)

10-05-2012   Toelichting op DNR-2011 (English)

LEGAL NOTICES / INGENIEURSBUREAU PASSE-PARTOUT

A. ALGEMENE VOORWAARDEN

Behoudens voor zover tussen partijen uitdrukkelijk afwijkende voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen,  zijn de DNR 2011 voorwaarden, met een maximum van € 1.000.000,00 voor beroeps- alsmede € 2.500.000,00 voor bedrijfsaansprakelijkheid in Nederland en wereld (exclusief US/Canada, off-shore resp. petrochemie) van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten ter zake een (eventuele) levering van diensten van Ingenieursbureau Passe-Partout ingeschreven in de registers van de kamers van koophandel met nummer 08092885 (hierna: ‘Passe-Partout’):

Genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn overeenkomstig en tevens afhankelijk van de dekking door onze verzekeraar. Passe-Partout accepteert geen claims boven de door onze verzekeraar uitgekeerde bedragen.

Opdrachtgebonden voorwaarden

 • Aanvaarding van aansprakelijkheid voor uitgevoerde werkzaamheden slechts indien onze medewerkers in staat zijn gesteld de noodzakelijke controles uit te voeren en na akkoord bevinden van deze controles door de werkvoorbereiding van Ingenieursbureau Passe-Partout.

Informatie uitwisseling

 • Het aanleveren van de voor uivoering vrijgegeven informatie van de vigerende versie is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Herstel van fouten of vertraging als gevolg van fouten in de aangeleverde informatie wordt in rekening gebracht.
 • Aanlevering in DWG of DXF formaat minimaal 3 werkdagen voor uitvoering van de meetwerkzaamheden.

Planning, organisatie en voorzieningen

 • Wijzigingen en/of annuleringen in planningsafspraken dienen voor 12:00 uur de dag voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden aan ons te worden doorgegeven. Bij annulering na 12:00 uur van een afspraak wordt het regietarief van een meetploeg voor een halve dag doorberekend.
 • Controle, herstel, stagnatie en oponthoud in de voortgang ontstaan buiten onze schuld, worden als meerwerk in rekening gebracht.
 • Toegang tot het terrein wordt door de opdrachtgever geregeld resp. georganiseerd. Tijdbesteding vanwege toegang beperkende en/of veiligheidsmaatregelen resp. wachttijd, wordt als werktijd doorbelast.

Veiligheid en milieu

 • Projectgebonden veiligheidsvoorzieningen dienen door opdrachtgever te worden getroffen. Gaarne ontvangen wij uw V&G-plan en alle overige informatie inzake de projectgebonden risico’s.

Administratie en betaling

 • Alle vermelde prijzen in de offerte zijn exclusief BTW.
 • Eventueel meerwerk bij vaste prijsaanbiedingen wordt voor u uitgevoerd op basis van regie.
 • De binnen dit project aangeboden prijzen en tarieven zijn geldig voor de duur van dit project .
 • Facturen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Bij vaste prijs projecten wordt 40% bij opdracht gefactureerd, 60% naar rato voortgang.
 • Offertes zijn geldig tot 4 maanden na offertedatum.
 • Door ons ingediende werkbonnen en/of termijnbonnen dienen binnen 5 werkdagen door U ondertekend retour te zijn. Indien wij binnen 5 werkdagen geen reactie hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat onze werkbon akkoord is en zal deze tot een factuur worden verwerkt.

 

B. DISCLAIMER & PRIVACY

Door deze website van Passe-Partout (hierna: ‘Site‘) te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden‘), alsmede dat u akkoord bent gegaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze Site.

1. Algemeen

Passe-Partout kan de inhoud van de Site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. Passe-Partout behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Uw gebruik van de Site na aanpassing van de Voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn voor de laatste keer aangepast op 10 mei 2012.

2. Rechten van intellectuele eigendom & toegestane gebruik

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de Site berusten bij Passe-Partout respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze Site.

Het is slechts toegestaan om één kopie van het op de Site ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij in de Site uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Passe-Partout het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken. Framing (van onderdelen) van de Site is zonder schriftelijke toestemming van Passe-Partout niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Passe-Partout daarvan vooraf in kennis wordt gesteld.

3. Garantie & Aansprakelijkheid

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

De op deze Site aangeboden informatie wordt met zorg door Passe-Partout samengesteld en onderhouden, doch puur informatief en indicatief. Passe-Partout kan geen garantie geven dat de informatie volledig, accuraat en/of juist is. Passe-Partout is dan ook niet aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade, kosten en/of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op en/of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze Site. Passe-Partout is in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de Site.

Verwijzingen naar sites die niet door Passe-Partout worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Passe-Partout selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan Passe-Partout niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites. Passe-Partout wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

4. Privacy statement

Tenzij anders op de Site is aangegeven, zullen de persoonsgegevens in de zin van de Wet die u op de Site invult uitsluitend worden gebruikt voor de gebruikelijke taken en werkzaamheden van Passe-Partout. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven, tenzij het verband houdt met de taken en werkzaamheden van Passe-Partout.

5. Slotbepalingen

Passe-Partout is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Door uw bezoek van de Site van Passe-Partout gaat u akkoord met de uitsluitende toepassing van Nederlands recht.

6. Opmerkingen c.a.

Voor opmerkingen, klachten en dergelijke over de Site, Passe-Partout en/of vragen over deze voorwaarden, kunt u onder meer een e-mail sturen: info@passe-partout.nl Hartelijk dank.

20120510 / Ingenieursbureau Passe-Partout 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *